Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 20, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: plock@psse.waw.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Henryk Jastrzębski 24 367 26 01

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 2. wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
 2. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
 4. ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
 5. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
 6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
 7. ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
 8. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
 9. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
 10. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
 11. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
 12. ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
 13. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
 14. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
 15. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 2. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 5. uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.                                                               

-          występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

-          celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

-          stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

-          ewentualnym źródle pozyskania danych;

-          udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

-          planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.