Przejdź do treści

Oferta badań laboratoryjnych

Badanie Wody

Laboratorium Badania Wód oferuje wykonanie analiz w następujących kierunkach:

-          woda do spożycia przez ludzi,

-          woda powierzchniowa, wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,

-          woda mineralna, źródlana, stołowa w opakowaniach jednostkowych (w tym badania przechowalnicze),

-          woda z basenów i zakładów kąpielowych

-          woda pochodząca z kąpielisk opartych na wodach powierzchniowych,

-          woda pochodząca ze stacji dializ (wg Farmakopei Polskiej)

-          woda ciepła (w zakresie liczby Legionella sp.)

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, co zostało potwierdzone uzyskaniem akredytacji PCA w 2005 roku (zakres nr : AB 630) . Jakość świadczonych usług potwierdzana jest regularnie uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Zakres oznaczanych wskaźników

Klienci, którzy chcą wykonać badanie wody proszeni są o zgłoszenie się do Punktu Przyjęcia Próbek: PSSE Płock ul. Kolegialna 20 pok. nr 24, tel. (24) 3672634 od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1130 w celu pobrania odpowiednich pojemników na próbki i złożenia zlecenia wykonania badania wody.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem PSSE w Płocku.

Instrukcje pobrania próbek wody

Zlecenie wykonania badania wody

Pomiary Czynników Fizycznych Występujacych w Środowisku Pracy

Oddział Laboratoryjny PSSE w Płocku

Sekcja Laboratorium Badania Szkodliwości Fizycznych

tel. 24 367 26 23; e – mail: lpf.plock@psse.waw.pl

Wykaz fizycznych czynników szkodliwych i uciążliwych mierzonych w środowisku pracy

Oznaczenia akredytowane (certyfikat akredytacji Nr AB 630)

Nazwa badania /pomiaru

Metoda badawcza

Hałas na stanowiskach pracy

PN – N – 01307: 1994

PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 – punkt 10 i strategię 3 – punkt 11        

 

Drgania mechaniczne oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne

PN-EN ISO 5349-1:2004

PN-EN ISO 5349-2:2004

 

Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

 

PN-EN 14253+A1:2011

 

Oświetlenie elektryczne we wnętrzach

Procedura Badawcza LPF/PB-1-0-0

Wydanie II z dnia 12.11.2013.

Na podstawie norm PN – EN 12464- 1: 2004, PN-EN 12464-1: 2012

 

Oznaczenia nieakredytowane

Mikroklimat gorący

PN – EN 27243: 2005

 

Mikroklimat zimny

PN – EN ISO 11079: 2008 + Ap1: 2013

 

Mikroklimat umiarkowany

PN – EN ISO 7730: 2006 + Ap1: 2014

 

 

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości.

Jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych badaniach biegłości.

Pomiary wykonywane są przy użyciu nowoczesnych, wysokiej klasy mierników firm:
Svantek,  Sonopan.

Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem PSSE w Płocku.

 

Formularz - Zlecenie badań w środowisku pracy

Pomiary Hałasu w Budynkach Mieszkalnych i Użyteczności Publicznej

Oddział Laboratoryjny PSSE w Płocku

Sekcja Laboratorium Badania Szkodliwości Fizycznych

tel. 24 367 26 23; e – mail: lpf.plock@psse.waw.pl 

Oferta pomiarów hałasu w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Laboratorium Badania Szkodliwości Fizycznych wykonuje:

 • Pomiary hałasu (słyszalnego) w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi pochodzącego od:

-         instalacji technicznej budynków (kotłowni, węzłów cieplnych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, hydroforni, wind);

-         przenikającego od urządzeń zakładów usługowych, biurowych, przemysłowych, sklepów, stacji transformatorowych i innych;

 

 • Pomiary hałasu (słyszalnego) w pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych pochodzącego od:

-         węzłów cieplnych, hydroforni, pomp, zaworów, transformatorów, wind, wentylatorów.

Pomiary i ocena wykonywane są wg PN – 87/B – 02156,

Dopuszczalne wartości określane są zgodnie z PN – 87/B – 02151/02.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości.

Jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych badaniach biegłości.

Pomiary wykonywane są przy użyciu nowoczesnych, wysokiej klasy mierników firmy Sonopan.

Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem PSSE w Płocku.

 

Formularz - Zlecenie na wykonanie pomiarów hałasu w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

 

Badania i Pomiary Pyłów i Czynników Chemicznych Wystepujących w Środowisku Pracy i Badania Powietrza Wewnątrz Pomieszczeń Przeznaczonych na Pobyt Ludzi

Laboratorium Badania Zanieczyszczeń Powietrza (LPC) jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 630). W środowisku pracy stosuje metody badawcze wskazane przez Międzyresortową Komisję ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Metody inne oznaczono znakiem *)

Badania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy spoza zakresu akredytacji - zgodnie z § 15. Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 02.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - laboratorium państwowej inspekcji sanitarnej może wykonać, w przypadku braku laboratoriów akredytowanych do badania określonego czynnika

Lp

Przedmiot badań

Badane cechy

Metoda badawcza

Dokumenty odniesienia

Akredytacja

1

Środowisko pracy

- powietrze

Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na:

- pyły przemysłowe

    -frakcja wdychalna

    -frakcja respirabilna

- substancje organiczne

- metale

- substancje nieorganiczne

Metoda dozymetrii indywidualnej

Metoda stacjonarna

PN-Z-04008-07:2002 + Az1:2004

A

2

Stężenie pyłu – frakcja wdychalna

Zakres: (0,13 - 17,0) mg/m³

Metoda filtracyjno - wagowa

PN-91/Z-040030/05

Norma wycofana

A

3

Stężenie pyłu – frakcja respirabilna

Zakres: (0,16 - 6,94) mg/m³

Metoda filtracyjno - wagowa

PN-91/Z-04030/06

Norma wycofana

A

4

Stężenie formaldehydu

Zakres: (0,065 – 2,00) mg/m3

Metoda spektrofotometryczna

PN-76/Z-04045/02

Norma wycofana

A

5

Stężenie acetonu

Zakres: (0,25 – 2500) mg/m3

Metoda chromatografii gazowej (GC) - FID

 

PN-79/Z-04057.01

Norma wycofana

A

6

Stężenie benzenu

Zakres: (0,125 – 25) mg/m3

PN-Z-04016-10:2005

A

7

Stężenie etylobenzenu

Zakres: (0,125 – 500) mg/m3

PN-79/Z-04081.01

Norma wycofana

A

8

Stężenie ksylenu-mieszanina izomerów 1,2-; 1,3-; 1,4-

Zakres: (0,125-250) mg/m3

PN-78/Z-04116.01

Norma wycofana

A

9

Stężenie octanu butylu, octanu etylu

Zakres: (0,25-1000) mg/m3

PN-78/Z-04119.01

Norma wycofana

A

10

Stężenie styrenu

Zakres: (0,125-500) mg/m3

PN-86/Z-04152.02

Norma wycofana

A

11

Stężenie tetrachloroetenu

Zakres: (0,50 – 500) mg/m3

PN-83/Z04118.02

Norma wycofana

A

12

Stężenie toluenu

Zakres: (0,125 – 250) mg/m3

PN-78/Z-04115.01

Norma wycofana

A

13

 

Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Mn

     -frakcja wdychalna

     -frakcja respirabilna

Zakres: (0,0004 – 1,11) mg/m3

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

 

PN-79/Z-04125/02

Norma wycofana

A

14

 

Stężenie tlenków żelaza – w przeliczeniu na Fe

     - frakcja respirabilna

Zakres: (0,0007 – 22,2) mg/m3

PN-79/Z-04066/02

Norma wycofana

A

15

Stężenia substancji organicznych i ich mieszanin

Metoda chromatografii gazowej (GC) - FID

Wg właściwych PN

 

16

Stężenia metali

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

Wg właściwych PN

 

17

Środowisko pracy

- pyły

Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki
Zakres: (0,5 - 100) %

Metoda spektrofotometryczna

PN-91/Z-04018/04

Norma wycofana

 

A

18

Środowisko pracy

– pyły zawierające azbest,

- pyły sztucznych włókien mineralnych

Pobieranie próbek

Metoda dozymetrii indywidualnej

PN-Z-04008-07:2002 + Az1:2004

 

19

Oznaczanie pyłów - frakcja wdychalną

Metoda filtracyjno - wagowa

PN-91/Z-040030/05

Norma wycofana

A

20

Oznaczanie pyłów - włókna respirabilne

Metoda mikroskopii optycznej

Podwykonawstwo:

IMP Łódź – AB 328

WSSE Warszawa – AB 537

 

21

Środowisko pracy

 

Oznaczanie: tlenek azotu, ditlenek azotu, tlenek węgla, siarkowodór, ditlenek węgla, amoniak

Pomiary urządzeniami o krótkim czasie odczytu*)

LPC/5.8-2-0 *)

 

22

Powietrze wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

Pobieranie próbek

Metoda stacjonarna

LSP/5.8-2-0

 

23

Stężenie fenolu

Metoda spektrofotometryczna

LSP/PB4-0-0

 

24

Stężenie formaldehydu

LSP/PB3-0-0

 

25

Stężenie węglowodorów: Benzen, Butan-1-ol, Etylobenzen, Ksylen, Octan butylu, Octan etylu, Styren, Toluen

Metoda chromatografii gazowej (GC) - FID

Wg właściwych PN

A

26

Całkowita liczba bakterii

Metoda

sedymentacyjno-hodowlana

LSP/PB7-0-0

 

27

Pleśnie i drożdże

 

A – metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 630

Aktualny zakres akredytacji na stronie PCA http://www.pca.gov.pl/

Pomiary wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką profesjonalną. Jakość badań potwierdzana jest w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości.

Oferta zawiera załączone Zlecenie na wykonanie badań w środowisku pracy i Przewodnik, aby zlecenie zawierało właściwe informacje do zaplanowania badań.Zakres badań może być ustalony również w obecności pracownika LPC:kontakt, e-mail: ol.plock@psse.waw.pl lub tel: 24 36 72 639. Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.

Opłaty za badania zlecone pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem PSSE w Płocku wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 4 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 193).

Stanowiska pracy, na których stwierdzone zostaną warunki pracy szkodliwe w zakresie narażenia na pyły lub substancje chemiczne, mogą zostać – na wniosek strony – ocenione ponownie w ramach nadzoru sanitarnego (nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań).

Badania Powietrza w Pomieszczeniach Przeznaczonych na Pobyt Ludzi (ciąg dalszy)

Sekcja Laboratorium Badania Zanieczyszczeń Powietrza PSSE w Płocku oferuje Państwu wykonanie badań chemicznych oraz mikrobiologicznych powietrza wewnętrznego (w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ) .

Badania powietrza wewnętrznego obejmują :

• związki szkodliwe dla zdrowia wydzielane przez materiały budowlane elementy wyposażenia i urządzenia oraz związki powstałe w wyniku działalności gospodarczej np. zakładów tapicerskich, szewskich, pralni, drukarni itp

- benzen

- toluen

- ksylen

- etylobenzen

- alkohol butylowy

- octan etylu

- octan butylu

- styren

- fenol

- formaldehyd

- tlenek węgla

oraz szereg innych

Oznaczenia wykonywane są z zastosowaniem metod analizy instrumentalnej: chromatografii gazowej, spektometrii atomowej oraz metod klasycznych.

• mikroorganizmy , których źródłem mogą być np. nieprawidłowa eksploatacja i lokalizacja pomieszczeń , wentylacja , klimatyzacja , ludzie, zwierzęta

-ogólna liczba bakterii

-pleśnie i drożdże

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel , zgodnie z systemem zapewnienia jakości badań i dobrą praktyką laboratoryjną. Jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych badaniach biegłości.

Zakres pomiarów ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem PSSE w Płocku

KONTAKT:
(24) 367-26-39 lub 367-26-17

Badania Diagnostyczne z Zakresu Mikrobiologii i Parazytologii Klinicznej

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii (LMP) PSSE w Płocku oferuje :

 • Badania z zakresu nosicielstwa pałeczek jelitowych Salmonella, Shigella
 • Badania bakteriologiczne
 • Badania serologiczne
 • Badania wirusologiczne
 • Badania parazytologiczne

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, co zostało potwierdzone uzyskaniem akredytacji PCA w 2005 roku (zakres nr : AB 630) . Jakość świadczonych usług potwierdzana jest w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości.

Laboratorium nasze jest zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, a wyniki badań są autoryzowane wyłącznie przez diagnostów laboratoryjnych.

Bakteriologiczne badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych Salmonella i Shigella

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz.1570 z późn. zm.) oraz związane z nią rozporządzenia Ministra Zdrowia

Badania kału na nosicielstwo wykonują m.in. osoby pracujące:

 • Na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z dziećmi do lat 6,

     w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w zakładach pielęgnacyjno-leczniczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, placówkach systemu oświaty

 • Na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się z nieopakowanymi artykułami żywnościowymi, przy wyrobie, przerobie, pakowaniu, przechowywaniu, obrocie i przewozie środków spożywczych oraz przy ich przygotowaniu do spożycia, jak również przy myciu oraz przygotowaniu naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność
 • Na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się ze zbiornikami wody w zakładach zaopatrujących ludność w wodę przeznaczoną do spożycia oraz w zakładach przemysłowych mających własne ujęcie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Wydawanie pojemników do badań na nosicielstwo dla klientów indywidualnych    

          odbywa się w Punkcie Przyjęć Próbek pokój nr 16 w PSSE Płock ul. Kolegialna 20  

           (wejście B), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1000

Osoba zainteresowana otrzyma komplet 3 podłoży transportowych wraz z informacją dotyczącą sposobu pobrania próbki i dokonania opłaty.

 • Próbki kału do badań na nosicielstwo oraz próbki krwi od klientów indywidualnych przyjmowane są w Punkcie Przyjęć Próbek pokój nr 16 w PSSE Płock ul. Kolegialna 20 (wejście B), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1000.

Opłatę za badanie (90zł) należy wpłacić na nr konta: 33 1010 1010 0119 2122 3100 0000.

Dane do przelewu: PSSE Płock, ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby badanej.

 • Odbiór wyników w Punkcie Przyjęć Próbek:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1000

 • Sporal A i S: poniedziałek i wtorek: od 800 do 1000

od środy do piątku: 800 do 1000

KONTAKT:     (24) 367 26 26 - Pokój Przyjęć

                           (24) 367 26 30 - Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Badania diagnostyczne z zakresu mikrobiologii i parazytologii klinicznej wykonywane w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii w PSSE w Płocku.

L.p.

Nazwa badania/metoda badawcza

 

Procedura

 

Uwagi

 

 

1

Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób zdrowych w kale, wymazie z kału lub wymazie z odbytnicy (nosicielstwo – trzy próbki)/ metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

LMP/PB1-0-0 „ Hodowla i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella” – wydanie V z dnia 09.01.2017 r.

Badanie wykonywane codziennie (pn-pt)

Czas oczekiwania na wynik: 3 - 4dni

2

Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób chorych, osób ze styczności, ozdrowieńców i nosicieli w kale, wymazie z kału lub wymazie z odbytnicy / metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

 

LMP/PB1-0-0 „Hodowla i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella” – wydanie V z dnia 09.01.2017 r.

Badanie wykonywane codziennie (pn-pt)

Czas oczekiwania na wynik: 3 - 4dni

3

Badanie kału/wymazu z odbytu u osób do 2 r.ż. w kierunku: Salmonella, Shigella, Yersinia, EPEC/EHEC, inne Enterobacteriaceae, pałeczeki niefermentujące i Candida/ metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

 

LMP/PB2-0-0 „Wybrane czynniki etiologiczne biegunek” – wydanie IV z dnia 09.01.2017r.

Badanie wykonywane codziennie (pn-pt)

Czas oczekiwania na wynik: 3 - 4dni

4

Badanie kału/wymazu z odbytu u osób powyżej 2 r.ż. w kierunku: Salmonella, Shigella, Yersinia, EPEC/EHEC, inne Enterobacteriaceae, pałeczeki niefermentujące i Candida/ metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

LMP/PB2-0-0 „Wybrane czynniki etiologiczne biegunek” – wydanie IV z dnia 09.01.2017r.

Badanie wykonywane codziennie (pn-pt)

Czas oczekiwania na wynik: 3 - 4dni

5

Antybiogram/metoda: dyfuzyjno-krążkowa

 

LMP/PB1-1-0 „Wykonanie antybiogramu metodą dyfuzyjno-krążkową” – wydanie II z dnia 08.10.2009 r

Badanie wykonywane codziennie (pn-pt)

Czas oczekiwania na wynik: 1- 2 dni

6

Identyfikacja szczepu Salmonella/Shigella/metoda: hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

LMP/PB1-0-0 „Hodowla i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella” – wydanie V z dnia 09.01.2017 r.

Badanie wykonywane codziennie (pn-pt)

Czas oczekiwania na wynik: 3 – 4 dni

7

Badanie kału w kierunku pasożytów jelitowych, wymaz w kierunku owsicy (jedna próbka)/ badanie mikroskopowe

LMP/PB3-0-0 „Metody parazytologiczne badania próbek kału” – wydanie I z dnia 18.12.2010 r.

Badanie wykonywane codziennie (pn-pt)

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień

8

Badanie kału w kierunku rotawirusów i adenowirusów/metoda immunochromatograficzna

 

LMP/PB5-0-0 „Wykonanie badania rotawirusów/ adenowirusów metodą immunochromatograficzną” – wydanie I z dnia 28.01.2011 r.

Badanie wykonywane codziennie (pn-pt)

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień

9

Kontrola biologiczna autoklawu przy użyciu sporalu A otrzymanego w PSSE w Płocku

 

LMP/PB8-0-0 „Badanie skuteczności procesu sterylizacji metodą biologiczną” – wydanie I z dnia 30.05.2011 r

Badanie wykonywane codziennie (pn-pt)

Czas oczekiwania na wynik: 7 dni

10

Kontrola biologiczna sterylizatora przy użyciu sporalu S otrzymanego w PSSE w Płocku

 

LMP/PB8-0-0 „Badanie skuteczności procesu sterylizacji metodą biologiczną” – wydanie I z dnia 30.05.2011 r

Badanie wykonywane codziennie (pn-pt)

Czas oczekiwania na wynik: 7 dni

11

Helicobacter pylori/metoda: ELISA

LMP/PB6-0-0 „Wykonanie badania Helicobacter pylori w klasie IgG metodą immunochromatograficzną” – wydanie I z dnia 06.06.2011 r.

Materiał do badań (krew) przyjmowany codziennie (pn-pt) Badanie wykonywane w piątek

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień

12

Toksokaroza IgG/metoda: ELISA

LMP/PB7-0-0 „Wykonanie badania Toxocara canis w klasie IgG metodą immunoenzymatyczną” – wydanie I z dnia 10.06.2011 r.

Materiał do badań (krew) przyjmowany codziennie (pn-pt) Badanie wykonywane w piątek

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień

Badania Piasku

Laboratorium Badania Wód (LSM) i Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii (LMP) oferują badanie piasku w zakresie:

- oznaczania liczby pałeczek Salmonella sp.(LSM)

- badania obecności Toxocary sp. metodą flotacji (LMP)

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną.

Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem PSSE w Płocku

Kontakt:

(24) 367-26-35 lub (24) 367-26-27 Laboratorium Badania Wód

(24) 367-26-630 Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Wytyczne pobierania i przygotowania próbek piasku do badań