Przejdź do treści

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę" - VIII edycja

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Organizator konkursu, w związku ze strajkiem nauczycieli, podjął decyzję o zmianie terminu II etapu powiatowego Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"

 

Przeprowadzenie II etapu – powiatowego nastąpi w dniu 17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie, Blichowo 61 A, 09-454 Bulkowo.

Przypominamy, ze z  powiatu płockiego zakwalifikował się 1 uczeń z w/w Szkoły. Koordynatorem szkolnym jest Pan  Paweł Passon. GRATULUJEMY!

 

II etap – powiatowy Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia przeprowadzany  będzie więc w  szkole do której chodzi laureat.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż decyzją Komisji Konkursowej, do II etapu – powiatowego zakwalifikowanych zostało 48 uczniów z województwa mazowieckiego, którzy uzyskali najwyższe wyniki, nie niższe jednak niż 75% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów, która wynosiła 40 punktów, w związku z powyższym do II etapu − powiatowego zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy uzyskali 30 lub więcej punktów. Wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych szkół dostępne są dla szkolnych koordynatorów w Internetowym Systemie Konkursowym, na indywidualnych kontach szkół.

Poniżej przedstawiamy zestawienie liczby uczniów zakwalifikowanych do II etapu wraz z liczbą powiatów, do pobrania zestawienie wszystkich powiatów, z których uczniowie zakwalifikowali się do II etapu.    

mazowieckie:

48 uczniów z 19 powiatów

Z powiatu płockiego zakwalifikował się 1 uczeń ze szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie, Blichowo 61 A, 09-454 Bulkowo. Koordynator szkolny Paweł Passon. GRATULUJEMY!

II etap – powiatowy Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia przeprowadzany  będzie w szkole do której chodzi laureat.

Przypominamy, że termin przeprowadzenia etapu II – powiatowego to 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 10: 00. W powyższym terminie w Internetowym Systemie Konkursowym zostaną udostępnione zadania konkursowe. Czas trwania testu wynosi 40 minut, następnie Internetowy System Konkursowy wstrzyma możliwość dalszego dostępu. Rozpoczęcie konkursu z opóźnieniem skutkować będzie ograniczeniem czasu, przeznaczanego dla uczniów na rozwiązywanie zadań.

Łącznie za udzielenie poprawnych odpowiedzi, uczestnik Konkursu może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Podczas trwania II etapu uczniowie mają możliwość przejścia do następnego pytania, pozostawiając poszczególne pytania bez odpowiedzi. Do każdego pytania uczeń może wrócić w dowodnym czasie w trakcie trwania Konkursu. Istnieje również możliwość zmiany udzielonych wcześniej odpowiedzi.

Za brak odpowiedzi bądź udzielenie złej odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 pkt.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, w celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zapewnia nadzór pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w trakcie przeprowadzania etapu powiatowego Konkursu.

Koordynatorzy szkolni zostaną powiadomieni za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego o wynikach poszczególnych uczniów w terminie do dnia 10 maja 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

w ślad za wiadomością otrzymaną z Głównego Inspektoratu Sanitarnego pragniemy poinformować, że dla uczniów, którzy z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i godzinie nie przystąpią do Konkursu, organizatorzy konkursu nie przewidują organizacji dodatkowego terminu postępowania konkursowego.

Organizatorzy Konkursu nie ponoszą również odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem, których wysyłana będzie korespondencja i prowadzone rozwiązywanie zadań konkursowych on-line przez uczestników, a które wynikło z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę" - VIII edycja

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! rok szkolny 2018/2019

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana cyklicznie w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! - inicjatywy promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu.

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży, na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

W roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest już ósma edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!.

Adresatami Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII) i gimnazjalne (klasy II i III) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.

Strona internetowa Konkursu

https://konkurs.trzymajforme.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły upływa 14.12.2018 r.

Weryfikacja zgłoszeń do 7.01.2019 r.