Przejdź do treści

Szkoła wolna od używek

Szanowni Państwo,

Jury Konkursowe konkursu "Szkoła wolna od używek" na poziomie wojewódzkim, na posiedzeniu w dniu 13.05.2019 r. oceniło pod względem formalnym i merytorycznym 12 prac konkursowych, które wpłynęły do Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie z 12 PSSE.

Jury konkursowe najlepiej oceniło pracę pn.: "Wyrwana z nałogu", zgłoszoną przez IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 07-200 Wyszków.  Zwycięska praca konkursowa zostanie przekazana do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aby wziąć udział w etapie ogólnopolskim.

Jednocześnie, chociaż do etapu ogólnopolskiego przechodzi tylko laureat I miejsca, chcę przekazać Państwu, że drugie miejsce w naszym konkursie zajęła praca zgłoszona przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu, ul. Czerska 1, 05-604 Jasieniec w powiecie grójeckim. Trzecie miejsce z kolei zajął Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż w powiecie płońskim.

Szanowni Państwo!

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Płocku informuje, że wpłynęła 1 praca – film profilaktyczny -  na konkurs "Szkoła wolna od używek" z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku, ul. 3-Go Maja 4, 09-402 Płock. Praca została przekazana do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie - na etap wojewódzki. Życzymy powodzenia.

Szkoła wolna od używek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2019 roku, III edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział także szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

Zadanie konkursowe w dotychczas zrealizowanych dwóch edycjach konkursu, polegało na opracowaniu i zrealizowaniu projektu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnień.

W tym roku, w celu wzbudzenia większego zainteresowania młodzieży konkursem, zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do dnia 15 kwietnia, czyli  na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, ul. Kolegialna 20, 09-400 Płock. (kontakt: Renata Łabińska 24 367-26-14).

Prace konkursowe będą ocenianie na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe. W terminie do dnia 6 maja 2019 r. jury na poziomie powiatowym przesyła do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej 1 pracę, która została najlepiej oceniona. Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzają ocenę prac konkursowych na poziomie wojewódzkim. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie wojewódzkim, który ocenia prace konkursowe. W terminie do dnia 20 maja 2019 r. jury na poziomie wojewódzkim przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 pracę, która została najlepiej oceniona.

Główny Inspektor Sanitarny w terminie do dnia 20 maja 2019 r. powołuje komisję konkursową na poziomie krajowym. Komisja konkursowa na poziomie krajowym w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 kandydatów. Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 14 czerwca 2019 r. w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej zostanie przekazana Laureatom w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r.

Dla Laureatów konkursu, przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o poinformowanie uczniów na terenie Państwa szkoły o organizacji III edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”. W załączeniu przekazuję Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Zgodnie z par. 8, pkt 11 Regulaminu, administratorem danych osobowych na etapie powiatowym jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny, zaś na etapie wojewódzkim - państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Podpisanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na powiatowym etapie konkursu i uzyskanie pisemnej zgody uczestników konkursu na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz odmowa ich podania oraz brak udzielenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i jest równoznaczne z bezskutecznością zgłoszenia.

Do zwycięskiej pracy konkursowej przesyłanej do WSSE w Warszawie powinna zostać dołączona pisemna zgoda uczestników konkursu na przetwarzanie danych osobowych na poziomie wojewódzkim (podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych). Jej przygotowanie leży w gestii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i zostanie ona przekazana Państwu w oddzielnej korespondencji mailowej z Oddziału Promocji Zdrowia.

Ponadto proszę o promowanie konkursu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Państwa szkoły.

Wróć