Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu

Nowy Znak

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów, powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia. Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia". Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku zakazu palenia, który przesyłam Państwu w załączeniu. Znak zakazu mogą Państwo wykorzystać w dowolny sposób, np. przesyłając zainteresowanym podmiotom lub w miarę możliwości drukując. Dodatkowo przesyłam zdjęcie z przykładową wizualizacją oznakowania miejsca publicznego, które jest objęte zakazem.

Informujemy, że w bieżącym roku GIS nie będzie drukował znaków, ewentualna produkcja znaków zakazu przewidziana jest na rok 2017.

 

Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce

Od 2007 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna jest koordynatorem działań w ramach Narodowego „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”.
W ramach profilaktyki palenia tytoniu Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie podejmuje następujące zadania:
1. Realizacja krajowych programów edukacyjnych:
  • Czyste powietrze wokół nas – program edukacji antytytoniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów,
  • Nie pal przy mnie, proszę! – program edukacji antytytoniowej dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych,
  • Znajdź właściwe rozwiązanie – program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Realizacja akcji i kampanii społecznych:
  • obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada)
  • obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja)
3. Comiesięczny monitoring dotyczących sytuacji w zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.